Stadgar för Kullbovikens vattenvårdsförening

Stadgar för Kullbovikens vattenvårdsförening, Björkö-Arholma, Norrtälje kommun antagna 2000-10-28.

1         Föreningens syfte

§1 Syftet för Kullbovikens vattenvårds förening är:

 • att på bästa möjliga sätt värna om vattenvården och vattenkvaliteten samt ta ett helhetsansvar för havsviken Kullbovikens hela vattenområde dvs Kullboviken/Skenningeviken, Norrfladen, Söderfladen och den grävda kanalen som mynnar i Marbosundet.
 • att omsorgsfullt, underhålla/bibehålla ovannämnda kanal enligt 1964 års överenskommelse, dess farbarhet, utprickningen i Norrfladen, underhåll av fartbegränsningsskyltar samt utföra erforderlig vasslagning och röjning av intilliggande vegetation liksom underhåll av spången vid kanalens mynning att värna om havsvikens naturvärden och den biologiska mångfalden med omfångsrik fauna och flora, lekplats för fisk och häckningsplats för fågel att verka för trivseln, gemenskapen och det fortsatta lugnet inom vattenområdet och medverka till engagemang och ökad kunskap om vattenvård hos föreningens medlemmar

2         Medlemskap

§2 Berättigad till fullvärdigt medlemskap med rätt till en röst är -tidigare delägare (fysiska eller juridiska personer) i Kullbovikens vattenvårdsföretag -ägare av strand/fastighet inom området eller dess närhet, kan antas vid ordinarie årsmöte -person eller företag/förening, som inte uppfyller ovannämnda villkor, kan bli stödjande medlem utan rösträtt i Kullbovikens vattenvårdsförening genom att väljas in av ordinarie årsstämma.

Rösträtt vid ovannämnda form av medlemskap med en röst kan i enstaka och synnerliga fall beviljas av ordinarie årsstämma efter att ärendet förberetts av styrelsen.

Medlem som utträder ur föreningen äger inte att återfå eventuella erlagda insatser eller avgifter och är utesluten från andel i föreningens tillgångar. Medlem som står i ekonomisk skuld till föreningen förlorar sin rösträtt och kan uteslutas ur föreningen vid ordinarie årsstämma. För föreningens förbindelser svara endast dess tillgångar.

3         Sammanträden

§3 Ordinarie årsstämma skall hållas årligen i slutet på augusti eller början av september i lokal inom Björkö-Arholma församling.

Extra sammanträden hålles då styrelsen så beslutar eller inom 2 veckor när minst 30% av medlemmarna påyrkar detta.

Kallelse till sammanträden tillställes medlemmarna senast två veckor före sammanträdet och det åligger den enskilde medlemmen att tillse att föreningen har medlemmens aktuella adress.

Med kallelsen skall dagordning för sammanträdet vara bifogad.

Medlem som önskar att ett ärende behandlas vid ordinarie årsstämma eller extra sammanträde skall skriftligen anmäla detta till sekreteraren senast fyra veckor före sammanträdet.

4         Val och beslut

 §4 Val av styrelseledamöter, revisorer och ledamöter av valberedningen sker genom öppen omröstning, såvida mötet inte beslutar för en sluten omröstning.

Övriga frågor avgöres också genom öppen omröstning, såvida inte annat beslutas. För ändring av stadgarna krävs att minst 2/3 av de närvarande medlemmarna är eniga om förändringen, som skall beslutas på minst en ordinarie årsstämma samt en därpå följande, där kallelse utgått i laga ordning.

För övriga frågor fordras enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst vid öppen omröstning, medan lotten avgör vid sluten omröstning.

Beslut inom styrelsen skall för att äga giltighet biträdas av minst tre av de ordinarie ledamöterna och vara protokollfört.

5         Styrelse, revisorer och valberedning

§5 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som är placerad på Björkö-Arholma. Styrelsen består av fem personer, ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare två ledamöter.

Val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen sker vid ordinarie årsstämma.

För fördelning av resterande poster inom styrelsen, göres denna av styrelsen själv.

Vid styrelsemöte skall minst tre av styrelsemedlemmarna deltaga och protokoll föras. Vid omröstning inom styrelsen gäller enkel majoritet.

Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år. Första gången styrelsen väljs enligt dessa stadgar, skall dock två av dessa styrelsemedlemmar endast väljas på ett år, vilket sker medelst lottning inom styrelsegruppen.

Avgående styrelseledamot kan omväljas.

På föreningens ordinarie årsstämma utses två revisorer för det kommande räkenskapsåret. Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och förvaltning och avge en skriftlig revisionsberättelse, där de yttrar sig om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Denna revisionsberättelse behandlas på den ordinarie årsstämman.

Samtidigt utses en valberedning på tre personer för två år. Styrelsen företräder föreningen och utser inom sig två personer som gemensamt tecknar dess firma.

För varje räkenskapsår, dvs tiden mellan två ordinarie årsstämmor, skall styrelsen avge en skriftlig årsredovisning bestående av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Årsredovisningen skall avlämnas till revisorerna minst en månad före ordinarie årsstämma, som senast två veckor före årsstämman återlämnar handlingarna tillsammans med sin revisionsberättelse.

6         Medlemsavgift

§6 Medlemsavgiften erlägges i form av en årsavgift, vilken är densamma för medlemmar med rösträtt. Beträffande avgiften för juridiska personer med rösträtt, stödjande medlemmar och juridiska personer utan rösträtt är medlemsavgiften dock ej densamma.

Styrelsen får i uppdrag att förhandla med dessa om lämplig årsavgift. Vid varje ordinarie årsstämma fastställs avgiften för det kommande året.

7         Dagordning för ordinarie årsstämma

§7

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av protokollförare för stämman
 4. Val av justerare för stämman
 5. Godkännande av kallelse och dagordning
 6. Upprop och närvarolista, kontroll av och fullmakter
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Uppläsning av protokoll från föregående ordinarie eller extra stämma
 9. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om fastställande av balansräkning
 12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut i anledning av den fastställda balansräkningen
 14. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
 15. Val av 2 revisorer.
 16. Val av 3 ledamöter i valberedningen
 17. I kallelsen angivna ärenden, upptagna av styrelsen eller röstberättigad medlem
 18. Fastställande av handlingsplan för kommande räkenskapsår.
 19. Fastställande av årsavgift för kommande räkenskaps år.
 20. Övriga ärenden
 21. Tid för nästa möte
 22. Stämmans avslutas

8         Föreningens likvidation

§8 Beslut om föreningens upplösning skall fattas på två på varandra följande årsstämmor, därav minst en ordinarie och på den stämma som sist hålles biträdas av minst 4/5 av representerade röster. Eventuella tillgångar anslås till en av styrelsen utsedd miljöfond inom Björkö Arholma församling