Fisk & Fiske

  • Det är förbjudet att fiska i Kullbovikens vattenområde under perioden 1:a april till 15:e juni då vattenområdet är ett fredningsområde inom projektet ReFisk.
.

Länsstyrelserna längs ostkusten har tillsammans tagit fram förslag till skärpta fiskebestämmelser inom projektet ReFisk som utförts i nära samverkan med forskare. Fredningsområden, fångstbegränsningar och ändrade minimimått ingår i verktygslådan från Havs- och vattenmyndigheten. Genom detta ska ostkustens fiskar som gädda, gös, abborre och öring skyddas bättre mot fiske, särskilt under leken. Bestånden har det besvärligt av flera skäl, men detta är en åtgärd som går snabbt att genomföra och får goda effekter.

Regler för det fria handredskapsfisket

Regleras i 9§ i bilagan till Fiskelagen (1993:787) efter Sveriges ostkust från Östhammars kommun norra Uppland ner till Torhamns udde i Blekinge, runt Gotland och i de fem största sjöarna i Sverige (Vättern, Vänern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön). Denna lag tillåter fritt fiske i enskilt vatten med handredskap i ovan nämnda vatten, under förutsättning att fiskemetoden som sådan inte förutsätter användande av båt. Fisket får visserligen ske från båt, men båten får inte framföras med hjälp av motor, åror eller på annat liknande sätt vid fisket. Det medför att fiskemetoder såsom trolling och dragrodd är förbjudna på enskilt vatten för andra än fiskerättsägare. Fiske från drivande båt är dock tillåtet. Lagen förbjuder även användandet av angeldon eller angeldonsliknande redskap

Några länkar:

Fiskelagen

Fiskeregler för fritidsfiske, Havs- och vattenmyndigheten

Något om fiskarterna du kan finna i och kring Kullboviken.

Gäddan är en vanlig rovfisk i sötvatten över hela landet och i Östersjöns skärgårdar. Stora honor kan väga över 20 kilo. Uttrycket att ”gäddan lurar i vassen” stämmer bra. Den kan stå i timmar och vänta för att sen anfalla sitt byte blixtsnabbt. Gäddan äter alla slags fiskar, även sin egen art. Den kan också fånga grodor och fågelungar. Mellan sina skrovmål har den ofta tom mage. Gäddans yngel växer upp inne i grunda vikar och äter då djurplankton och små fiskyngel. Gäddan är allmän i sötvatten över hela landet utom i fjällen, liksom längs Östersjöns kuster, framförallt i skärgårdarna. Den är mycket stationär och föredrar lugna vikar med tät växtlighet. En del av de kustlevande gäddorna vandrar upp i sötvatten för lek, men merparten stannar kvar och leker i det bräckta vattnet.

Abborren kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig.

Gösens lek sker i varmt och grumligt vatten i skyddade vikar. Gösen är vanlig i innerskärgården där den trivs i varmt, grumligt vatten, vanligtvis på ett par meters djup.

 

Höstfiske i viken.
Havsörnen är en vanlig gäst i viken.
Genom kanalen kan fisk nå viken och dess varma vatten .
Sen kväll vid viken.