Vattenvård

Kullbovikens vattenvårdsförening arbetar med vattenvård för att förbättra/ bibehålla goda förutsättningar för fisk och andra djur kring Kullboviken, men också bibehålla bra förutsättningar för rörligt friluftsliv i och omkring Kullboviken.

Det vi särskilt eftersträvar är:
  • God syresättning av vattnet.
  • Minskning av närsalter i sjön genom minskade utsläpp och att närsalter som är bundna i sediment etc. inte frigörs i vattnet.
  • Bibehålla nuvarande vattenutbyte med Östersjön så viken även fortsättningsvis är en viktig plats för föryngring av fisk.
Detta gör vi genom att bla:
  • Löpande följa djup i den kanal som finns genom återkommande mätningar av djupet.
  • Löpande genomföra borttagning av nedfallna träd, vass mm som kan påverka genomströmning och framkomlighet negativt.
  • Årligen genomföra vassröjning med sk. Truxor för att bibehålla vattengenomströmning och öppna vattenspeglar i fladen som finns i norra delen av kanalen.
  • Ha fartbegränsning i kanalen så att kanalkanter skonas och att minska uppgrumling av bottensediment vilket förbrukar syre i vattnet.
  • Bibehålla vattenspeglar som är viktiga för vattnets syresättning och sjöfågel.
  • Följa och motverka ytterligare tillförsel av närsalter (kväve och fosfor) till viken.
  • Medverka till att gällande fiskeregler respekteras.
Utstakning av "farleden" i fladen.
Röjning av träd vid kanalen.
Highland cattle hjälper till med att beta strandängarna.